Викладачі

Ірина Миколаївна Гутник – гарант освітньо-професійної програми «Народна хореографія», кандидат педагогічних наук, доцент; лауреат мистецької премії «КИЇВ» у галузі хореографічного мистецтва ім. Павла Вірського (2019 р.); художній керівник та балетмейстер ансамблю народного танцю «Київ». Випускниця кафедри народної хореографії, працює в КНУКіМ із 2003 року. Викладач дисциплін: «Мистецтво балетмейстера», «Ансамбль народного танцю», «Основи стилізації народного танцю».

Автор понад 40 наукових праць та низки програм для закладів вищої освіти. Член міжнародної організації народного мистецтва The International Organizaton of Folkart (IOV), яка є офіційним партнером ООН з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). І.М. Гутник набула досвіду артистки балету в Академічному ансамблі пісні і танцю МВС України (2002–2009 рр.)

Займаючись підготовкою майбутніх балетмейстерів народної хореографії, Ірина Миколаївна завжди орієнтується на останні тенденції розвитку хореографічного мистецтва. Серед творчих досягнень – розробка дисципліни «Основи стилізації народного танцю» та модернізація програми «Мистецтво балетмейстера» відповідно до новітніх тенденцій розвитку народно-сценічної хореографії.

Студентські творчі роботи, створені під керівництвом І. М. Гутник, були представлені на хореографічних конкурсах і фестивалях, де займали призові місця, а також увійшли до репертуару ансамблю «Київ» КНУКіМ.

Ірина Миколаївна здійснює керівництво творчими проєктами та науковою роботою магістрантів. Член журі міжнародних мистецьких конкурсів і фестивалів в Україні, Угорщині, Чехії, Словаччині, Австрії. І.М. Гутник – постановник численних хореографічних номерів для дитячих танцювальних колективів, професійних ансамблів, мистецьких проєктів КНУКіМ та провідних телевізійних каналів України.


Лариса Юріївна Цвєткова – заслужений працівник культури України, доцент. Одна з перших випускниць кафедри хореографії Київського державного інституту культури (нині КНУКіМ). Працює в університеті з 1976 року. Викладач дисциплін: «Методика виконання класичного танцю», «Тренаж», «Історія хореографічного мистецтва».

Л. Ю. Цвєткова – автор підручника «Методика викладання класичного танцю», а також численних програм і методичних рекомендацій з хореографічних дисциплін для закладів вищої освіти України. Неодноразово презентувала свої педагогічні досягнення на семінарах-практикумах різного рівня для викладачів-хореографів в Україні та за її межами.

Л. Ю. Цвєткова входила до складу розробників перших Стандартів вищої освіти України зі спеціальності «Хореографія» та була головою підкомісії по розробці Стандарту вищої освіти України (рівень перший, бакалаврський, галузь знань 02 «Культури і мистецтво», спеціальність 024 «Хореографія», затвердженого у 2020 р.).

Лариса Юріївна – постійний член журі Всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського, Міжнародного фестивалю-конкурсу танцю народів світу «Веселкова Терпсихора». Завдяки своїй компетентності, педагогічній майстерності, вимогливості, принциповості, відповідальності Лариса Юріївна Цвєткова здобула визнання фахівців хореографічного мистецтва України та користується заслуженим авторитетом серед колег і студентів.


Сергій Лук’янович Зубатов – доцент, випускник кафедри хореографії КДІК (нині КНУКіМ). Працює в університеті з 1982 р. Викладач дисциплін: «Теорія і методика викладання українського народно-сценічного танцю», «Еволюція українського танцю».

Понад 40 років займається розвитком методики викладання українського народно-сценічного танцю, має багаторічний педагогічно-практичний досвід роботи у закладах вищої освіти України та близького зарубіжжя. Неодноразово брав участь у проведенні низки міжнародних семінарів з українського танцю для української діаспори в Україні, Канаді, США, Нідерландах, Франції, Австралії, Росії, Литві та інших країнах.

С. Л. Зубатов проводить значну методичну роботу: ним розроблені та підготовлені до друку типові програми для закладів вищої освіти. Результатом багаторічного практичного досвіду С. Л. Зубатова стало створення навчально-методичних DVD фільмів «Український народний танець», «Приклади побудови комбінацій біля станка в українському народному танці», «Методика виконання віртуозних рухів», «Методика викладання українського народно-сценічного танцю» та теоретичні праці: «Основи викладання українського народно-сценічного танцю», «Методика роботи з хореографічним колективом», «Українські народні побутові танці», «Методика викладання хореографічних дисциплін».

С. Л. Зубатов – автор підручника «Методика викладання українського народного танцю» (для першого року навчання – 2017 р., для другого року навчання – 2018 р.); навчальних посібників «Стиль викладання в хореографії» (2019 р.) і «Танцювальні композиції та етюди українських народних танців» (2021 р.).

Численні танцювальні колективи України, Канади, США, Австралії, Нідерландів, Франції у своєму репертуарі мають хореографічні номери, створені С. Л. Зубатовим, яких у доробку балетмейстера понад 50. Педагогічна діяльність Сергія Лук’яновича Зубатова – вагомий внесок у збереження та розвиток українського народного танцю.


Аліна Миколаївна Підлипська – доктор мистецтвознавства, професор. Випускниця кафедри народної хореографії КНУКіМ, працює в університеті з 2001 року. Викладач дисциплін: «Новітні тенденції в хореографії», «Хореологія», «Основи хореографічної педагогіки», «Концептуальні засади та методологія хореографічної освіти».

А. М. Підлипська має стаж педагогічної роботи в дитячих аматорських хореографічних колективах понад 10 років. 2005 року захистила кандидатську дисертацію «Народна хореографічна культура кримських татар ХІХ – першої половини ХХ століття (до 1941 року) у Криму», 2021 року – докторську дисертацію «Критика балету в УРСР 1920–1930-х років: від авангардних інтенцій до утвердження соцреалістичного канону».

Аліна Миколаївна автор низки навчальних програм, навчально-методичних праць та понад 70 наукових публікацій з проблем розвитку хореографічного мистецтва та хореопедагогіки в Україні та світі. Входить до складу розробників Стандарту вищої освіти України (рівень другий, магістерський, галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 024 «Хореографія»). Головний редактор фахового наукового журналу (категорія «Б») «Танцювальні студії», що з 2018 року видається КНУКіМ. Упорядник та відповідальна за випуск збірників матеріалів всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, що з 2013 року щорічно проводяться на факультеті хореографічного мистецтва.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.807.02 по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія, мистецтвознавство). А. М. Підлипська підготувала шість кандидатів мистецтвознавства, здійснює наукове керівництво аспірантами та магістрантами, рецензування дисертацій, монографій та науково-методичної літератури, виступає опонентом на захистах дисертацій. У 2021 році нагороджена нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення».


Віктор Андрійович Литвиненко – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри. Працює в КНУКіМ з 1991 року. В минулому – артист балету ансамблю пісні і танцю Червонопрапорного Чорноморського флоту (1968–1970 рр.), артист балету Національного Заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського (1970–1990 рр.). Викладач дисциплін: «Зразки народної хореографії», «Мистецтво балетмейстера».

У 2017 р. захистив кандидатську дисертацію «Трансформація української народної хореографії та її концептуалізація в театрі танцю Павла Вірського». В. А. Литвиненко – автор підручника «Зразки народної хореографії», низки наукових праць та програм для закладів вищої освіти. Віктор Андрійович – досвідчений, талановитий педагог, балетмейстер, брав участь у проведенні міжнародних семінарів з українського танцю в Україні, Канаді, Франції.


Ольга Леонідівна Яценко – заслужена артистка України, відмінник освіти України, доцент кафедри; лауреат мистецької премії «КИЇВ» у галузі хореографічного мистецтва ім. Павла Вірського (2017 р.). Випускниця кафедри народної хореографії, працює в КНУКіМ з 2004 року. Викладач дисциплін «Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю», «Хореографічна культура народів світу».

О. Л. Яценко з 2009 р. – художній керівник та головний балетмейстер народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Україна» та дитячо-юнацької хореографічної студії «Щасливе дитинство», де вона працює з 1994 року. В арсеналі форм науково-методичної діяльності Ольги Леонідівни – проведення семінарів-практикумів, майстер-класів, відкритих занять, написання навчальних програм, розробка дисципліни «Хореографічна культура народів світу». Характерною рисою її педагогічної діяльності є вміле поєднання практичного досвіду балетмейстера з викладацькою роботою, що сприяє забезпеченню високого рівня професійної підготовки студентів освітньої програми «Народна хореографія».


Ольга Дмитрівна Харчук – кандидат мистецтвознавства, старший викладач. Випускниця кафедри народної хореографії, працює в КНУКіМ з 2013 року. Викладач дисципліни: «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю».

О. Д. Харчук у 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Народний танець: генезис та сучасні форми побутування (на матеріалах Житомирщини)».

Ольга Дмитрівна – автор низки наукових праць, бере активну участь у всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, а також в організації та проведенні семінарів-практикумів і майстер-класів кафедри хореографічного мистецтва, на яких презентує свої творчі й педагогічні досягнення. Член журі міжнародних та всеукраїнських фестивалів-конкурсів.


Артем Ігорович Морозов – кандидат мистецтвознавства, старший викладач, магістр державного управління. Випускник кафедри народної хореографії КНУКіМ, працює в університеті з 2013 року. Викладає дисципліни: «Ансамбль народного танцю», «Методика виконання дуетного танцю», «Методика виконання віртуозних рухів у народно-сценічному танці».

У 2019 році захистив кандидатську дисертацію «Віртуозні рухи в українському народно-сценічному танці: витоки, еволюція, сучасні тенденції». А. І. Морозов – репетитор ансамблю народного танцю «Київ» КНУКіМ. У складі творчого колективу брав участь у міжнародних конкурсах і фестивалях у різних країнах світу, демонструючи глядачам високий рівень виконавської майстерності народно-сценічних танців.


Анастасія Миколаївна Король – кандидат мистецтвознавства, старший викладач. Випускниця кафедри народної хореографії, працює в КНУКіМ з 2014 року. Викладає дисципліни: «Теорія і методика виконання класичного танцю», «Тренаж», «Ансамбль народного танцю».

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію «Жіночі образи в українських балетах».

А. М. Король – репетитор ансамблю народного танцю «Київ» КНУКіМ. Досягла високої виконавської майстерності, як солістка ансамблю гідно представляє українську хореографічну культуру на міжнародних конкурсах і фестивалях. Анастасія Миколаївна бере активну участь в організації та проведенні семінарів-практикумів і майстер-класів кафедри хореографічного мистецтва.


Андрій Васильович Тимчула – кандидат мистецтвознавства, старший викладач. Випускник кафедри народної хореографії КНУКіМ, працює в університеті з 2015 року. Викладає дисципліни: «Теорія і методика викладання українського народно-сценічного танцю», «Ансамбль народного танцю».

У 2021 році захистив кандидатську дисертацію «Народне хореографічне мистецтво українців Закарпаття другої половини ХХ – початку XXI століття».

А. В. Тимчула – репетитор ансамблю народного танцю «Київ» КНУКіМ. У складі творчого колективу брав участь у міжнародних конкурсах і фестивалях в різних країнах світу, демонструючи глядачам високий рівень виконавської майстерності народно-сценічних танців. Андрій Васильович плідно займається науковою роботою, має низку наукових статей. З особливим інтересом досліджує народне хореографічне мистецтво західних регіонів України.


Андрій Ігорович Підлипський – кандидат мистецтвознавства, старший викладач. Випускник кафедри народної хореографії, працює в університеті з 2016 року. Викладає дисципліни: «Мистецтво балетмейстера» та «Виконавський практикум».

Андрій Ігорович у 2021 році захистив кандидатську дисертацію «Народно-сценічна хореографічна культура Тернопільщини середини ХХ – початку ХХІ століття».

А. І. Підлипський набув виконавського досвіду та досягнув високої майстерності за час роботи артистом балету Академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України (2003–2016 рр.). З 2017 р. – керівник Народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Любисток» Центру творчості дітей та юнацтва Оболонського району м. Києва.

Андрій Ігорович цілеспрямовано працює над удосконаленням своєї педагогічної майстерності та приділяє особливу увагу науковій роботі.


Дар’я Олексіївна Дегтяр – викладач, випускниця кафедри народної хореографії. Працює в КНУКіМ з 2019 року. Викладає дисципліну «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю». Закінчила аспірантуру КНУКіМ та плідно працює над написанням дисертації.

Дар’я Олексіївна має досвід роботи артистки балету в Кавказькому ансамблі танцю «Vatan» та театрі «Aida Luna» (Німеччина). З 2014 року – балетмейстер-постановник Різдвяного цирку «Ulmer Weinnachtcircus» (Німеччина). З 2019 року Д.О. Дегтяр – викладач дитячого музичного театру юного актора «Fantasia new».


Микола Дмитрович Буяло – провідний концертмейстер кафедри. Працює в КНУКІМ з 1978 року.

Концертмейстер дисциплін: «Теорія і методика викладання українського народно-сценічного танцю», «Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю», «Мистецтво балетмейстера», «Ансамбль народного танцю».

Досвідчений, компетентний фахівець. Активно впроваджує в навчально-виховний процес інформаційно-комп’ютерні технології. Надає кваліфіковану допомогу студентам у роботі з музичним матеріалом.


Валентина Федорівна Гурова – провідний концертмейстер кафедри. Працює в КНУКіМ з 1978 року.

Концертмейстер дисциплін: «Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю», «Теорія і методика викладання українського народно-сценічного танцю».

В. Ф. Гурова – автор посібника «Музичний супровід для уроків з українського танцю». Досконало володіє знаннями з українського регіонального музичного фольклору. Їй притаманний творчий підхід до підбору та обробки музичних творів в процесі навчально-практичної роботи зі студентами.

Як концертмейстер брала участь у проведенні міжнародних семінарів з українського танцю.


Ірина Валентинівна Горчинська – провідний концертмейстер кафедри. Працює в КНУКіМ з 1982 року.

Концертмейстер дисциплін: «Методика виконання класичного танцю», «Зразки класичної хореографії», «Тренаж».

Забезпечує високу якість музичного оформлення хореографічних дисциплін, надає кваліфіковану допомогу студентам в процесі виконання ними творчих завдань. Ірина Валентинівна високопрофесійно володіє виконавською майстерністю, має ґрунтовні знання творів класичної спадщини і сучасних композиторів.


Олександр Вікторович Мельниченко – провідний концертмейстер кафедри. Працює на кафедрі з 2012 року.

Концертмейстер дисциплін: «Методика виконання класичного танцю», «Тренаж», «Зразки класичної хореографії», «Методика виконання дуетно-сценічного танцю».

Олександр Вікторович має високий рівень професійної майстерності. Його трудовій діяльності передувало навчання у Київському державному вищому музичному училищі ім. Р. М. Глієра, а згодом у Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського. Бере активну участь у підготовці та проведенні практичних показів викладачів кафедри на науково-практичних конференціях КНУКіМ.


Олександр Борисович Аксьонов – відмінник освіти України, провідний концертмейстер кафедри народної хореографії. Працює в КНУКіМ з 2017 року.

Концертмейстер дисциплін: «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю», «Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю», «Ансамбль народного танцю», «Методика виконання віртуозних рухів у народно-сценічному танці», «Зразки народної хореографії».

Творчий потенціал Олександра Борисовича реалізується у написанні музики та низки музичних обробок для уроку народно-сценічного танцю, танцювальних етюдів, хореографічних постановок. За значні досягнення у творчій діяльності та популяризації національного мистецтва України Олександр Аксьонов у 2009 році нагороджений знаком «Відмінник освіти України».


Світлана Миколаївна Демидко – костюмер. Працює в університеті з 2015 року.

Світлана Миколаївна надає значну допомогу в організації концертної діяльності студентів – учасників ансамблю народного танцю «Київ». Вона не лише трепетно зберігає костюми артистів, але й сама їх вправно лагодить.

Любов до чистоти, порядку та дисципліни – головні риси, притаманні Світлані Миколаївні, які вона вміло виховує у студентів освітньої програми «Народна хореографія» впродовж навчання.