fbpx

ЛАБОРАТОРІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лабораторія науково-методичного забезпечення Факультету хореографічного мистецтва є аналітичним центром із наукової та методичної роботи, формування пріоритетних напрямів дидактичної роботи, вивчення та впровадження прогресивних форм і методів навчання, підвищення якості й ефективності навчального процесу і наукової роботи.

Лабораторія підпорядкована декану Факультету хореографічного мистецтва. У своїй роботі лабораторія науково-методичного забезпечення керується діючим законодавством, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, наказами і розпорядженнями ректора університету.

 

Серед завдань лабораторії науково-методичного забезпечення:

– вивчення, узагальнення, розповсюдження новітнього досвіду науково-методичної роботи, сучасних методів організації й інтенсифікації навчального процесу;

– надання методичної допомоги викладачам із впровадження у навчальний процес методів наукової організації навчальної та виховної роботи;

– вивчення стану методичного забезпечення навчального процесу та координація розробки методичних матеріалів і рекомендацій з наукової організації навчального процесу;

– надання методичної допомоги професорсько-викладацькому складу;

– організація проведення планових навчально-методичних конференцій, семінарів викладачів факультету з питань удосконалення навчально-методичного забезпечення та наукової роботи;

– забезпечення планування видання рукописів навчальних посібників і навчально-методичної документації, яка розробляється викладачами факультету;

– організація систематизації навчально-методичної документації, яка розробляється на факультеті;

– здійснення систематичного контролю за методичним забезпеченням навчального процесу з боку викладачів факультету;

– контроль своєчасного перегляду робочих навчальних програм викладачами факультету відповідно до діючих типових програм і навчальних планів;

– розробка та забезпечення проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, що проводяться факультетом;

– сприяння участі професорсько-викладацького складу у вузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях;

– здійснення інформаційного забезпечення процесу підготовки викладачами факультету наукових праць (статей, монографій);

– сприяння підготовці до видання збірника наукових праць «Танцювальні студії».

 

Підлипська Аліна Миколаївна – завідувач лабораторії науково-методичного забезпечення Факультету хореографічного мистецтва, кандидат мистецтвознавства, доцент. Член Національної хореографічної спілки України. Автор низки навчальних програм та понад 50 наукових публікацій з проблем розвитку хореографічного мистецтва та хореопедагогіки в Україні та світі.

Входить до складу розробників Стандарту вищої освіти України (рівень другий (магістерський, галузь знань 02 «культури і мистецтво», спеціальність 024 «хореографія»). Викладає дисципліни «Новітні тенденції в хореографії», «Хореологія», «Концептуальні засади хореографічної освіти», «Методика викладання фахових дисциплін (хореографія)».

Підготувала три кандидати мистецтвознавства, здійснює наукове керівництво аспірантами та магістрантами, рецензування дисертаційних досліджень та науково-методичної літератури, виступає опонентом на захистах кандидатських дисертацій.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.807.02 по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія, мистецтвознавство).

Упорядник та відповідальна за випуск збірників матеріалів всеукраїнських науково-практичних конференцій, що з 2013 року щорічно проводяться на Факультеті хореографічного мистецтва. Заступник головного редактора збірника наукових праць «Танцювальні студії».