Наукова робота

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наукова робота кафедри хореографічного мистецтва провадиться у відповідності до нормативної документації МОН України, наказів та розпоряджень по університету.

Згідно з переліком наукових напрямів, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652, та напрямами наукових досліджень КНУКіМ, напрямом наукової роботи кафедри є «Гуманітарні науки та мистецтво».

Різновекторна наукова діяльність кафедри проводиться в річищі теми науково-дослідної роботи «Хореографічна культура України та світу: історико-теоретична та практично-прикладна оптика» (державний реєстраційний номер 0121U114668, реєстраційна картка НДДКР в УкрІНТЕІ від 28.12.2021, термін дії 01.2022 – 01.2027), керівник роботи – Підлипська Аліна Миколаївна.

Кафедра враховує світові тренди розвитку науки, серед яких одними з основних є дотримання принципів відкритої науки, академічної доброчесності, оперативності ознайомлення академічної спільноти з результатами досліджень та ін.

Основні напрями досліджень кафедри:

  • теоретичні аспекти хореографічної діяльності (методологія, термінологія, класифікаційні схеми тощо);
  • історія хореографічного мистецтва (цілісна панорама розвитку хореографії, регіональні особливості розвитку танцювального мистецтва в історичній ретроспективі, хореографія в контексті інших мистецтв, роль особистості у розвитку хореографічного мистецтва тощо);
  • хореографічна педагогіка (методики та технології хореопедагогіки, видатні педагоги, система хореографічної освіти тощо);
  • мистецтвознавчий аналіз та критика феноменів хореографічного мистецтва.

Серед практичних кроків по оптимізації наукової роботи кафедри:

підвищення публікаційної активності науково-педагогічних працівників кафедри у виданнях, внесених до баз Scopus, Web of Science; у наукових фахових виданнях КНУКіМ та інших закладів;

залучення молодих фахівців (асистенти, викладачі) та здобувачів освіти (студенти, аспіранти) до наукової роботи та посилення їхньої публікаційної активності;

підвищення наукового цензу кафедри (захист дисертацій, отримання вчених звань);

проведення міжнародної науково-практичної конференції за участі провідних вітчизняних та зарубіжних учених (запланована міжнародна науково-практична конференція «Феномен культурної травми в українському та світовому хореографічному мистецтві», 21 квітня 2023 р.);

розширення «географії» авторів наукового фахового видання КНУКіМ «Танцювальні студії»;

участь науково-педагогічних працівників кафедри в міжнародних наукових конференціях за межами України,

проведення масових науково-творчих заходів (майстер-класи, тренінги та ін.) з метою популяризація наукової роботи кафедри на різних рівнях;

систематична робота по просуванню наукових досягнень співробітників кафедри, що сприятиме підвищенню рівня наукового цитування друкованих праць НПП кафедри.

Результати наукової роботи кафедри хореографічного мистецтва за 2022 рік відображено у Звіті.

КОНФЕРЕНЦІЇ

Щорічно упродовж останніх десяти років за сприяння Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України на Факультеті хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв проводяться всеукраїнські науково-практичні, та три останні – міжнародні, конференції:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри» 18–19 квітня 2013 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку хореографічних дисциплін у вищих мистецьких навчальних закладах» 11 12 квітня 2014 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Динаміка розвитку вищої хореографічної освіти як складової художньої культури України (до 45-річчя заснування кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв)» 17–18 квітня 2015 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал» 15–16 квітня 2016 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій» 21–22 квітня 2017 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Хореографічні мистецькі, педагогічні та наукові школи України та світу», 20–21 квітня 2018 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Взаємодія аматорського та професійного хореографічного мистецтва», 13 квітня 2019 р. (http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/tezy_horeography_2019.pdf );

Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв)», 24–25 квітня 2020 р. http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/nuk_konf/20/2.pdf);

Міжнародна науково-практична конференція «Хореографічна культура сучасності: глобалізаційні виклики», 23–24 квітня 2021 р. http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/Khoreohrafichna-kultura-suchasnosti_hlobalizatsiini-vyklyky-1.pdf;

Міжнародна науково-практична конференція «Танець і процеси ідентифікації: історія і сучасність», 15–16 квітня 2022 р. (у заочному форматі) “https://drive.google.com/file/d/1EL-Z_9Mu9LxmNsPdyyXiL2UdyuElX1q4/view;

Конференції дають змогу проаналізувати основні проблеми хореографічної сфери, обговорити шляхи їхнього подолання; виявити новітні методики хореопедагогіки; накреслити концептуальні напрями розвитку хореографічної культури країни; виявити ступінь інтегрованості вітчизняної хореографічної культури у світову; обговорити виклики, що постали перед хореографічним мистецтвом та освітою в умовах пандемії та війни тощо. Під час конференції проводяться різні за формою заходи (засідання, круглі столи, майстер-класи, відкриті практичні заняття, концерти тощо).

З 2019 року в конференціях беруть участь представники зарубіжних країн (Клайпедський факультет Литовської академії музики і театру (Клайпеда, Литва), Консерваторія імені Дезідера Кардоша (Топольчани, Словаччина), Наньчанський державний університет (КНР) та ін.)

Попри карантинні заходи та воєнний стан у 2020–2022 роках міжнародні науково-практичні конференції було проведено в он-лайн режимі. Попри військовий стан кафедра прийняла рішення провести заплановану Міжнародну науково-практичну конференцію «Танець і процеси ідентифікації: історія і сучасність» (15–16 квітня 2022 р.) у заочному форматі, в якій взяло участь понад 50 учасників з України, Литви, Бельгії, США.

Щоразу за результатами конференції видаються друкованим способом та розміщуються на офіційному сайті КНУКіМ збірники матеріалів, що мають широкий фаховий резонанс.

Співорганізатори конференцій: Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури та інформаційної політики України, Клайпедський факультет Литовської академії музики і театру (Клайпеда, Литва), Державний педагогічний університет імені Йона Крянґе (Кишинів, Молдова), Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна), Національна хореографічна спілка України, Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури».

У 2023 році на кафедрі заплановано проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Феномен культурної травми в українському та світовому хореографічному мистецтві» (21 квітня 2022 р.).

Тема заходу – інтерпретації культурної травми в хореографічному мистецтві України та світу.

Мета конференції – осмислення хореографічного контексту культурної травми та виявлення механізмів її подолання через танець як мистецтво, педагогічну та психотерапевтичну практику та ін.

Основні питання, що пропонуються для обговорення на конференції:

  • поняття «культурної травми» як невід’ємного тематичного та естетичного складника хореографічного мистецтва ХХ – початку 20-х рр. ХХІ століття;
  • актуалізація національної ідентичності засобами хореографії у світлі культурної травми;
  • репрезентація культурної травми у різних видах хореографічного мистецтва та видовищних жанрах;
  • історія, теорія, практика подолання травматичного досвіду через танець;
  • хореографічна освіта в Україні в умовах воєнного стану;
  • інтегрування хореографічної культури України у світовий простір.

ЖУРНАЛ

Науковий журнал «Танцювальні студії» виходить з червня 2018 р. Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 29.06.2021 року № 735 за спеціальністю 024 «Хореографія». Періодичність виходу – двічі на рік.

У науковому журналі висвітлюються актуальні питання теорії, історії та практики вітчизняної та зарубіжної хореографічної культури, а також міждисциплінарні проблеми, дотичні до означеної сфери. Зміст журналу відбиває основні напрями новітніх досліджень хореографічної культури. Автори торкаються проблемних аспектів методології та термінології хореологічних досліджень; відтворення цілісної панорами розвитку хореографічної культури України, її регіональних особливостей в історичній ретроспективі; місця та ролі хореографії в контексті інших мистецтв; ролі особистості у розвитку хореографічного мистецтва. Також до кола проблематики публікацій входять особливості методик та технологій хореопедагогіки, діяльності видатних педагогів, системи хореографічної освіти тощо. Важливим ракурсом публікацій є мистецтвознавчий аналіз та критика феноменів хореографічного мистецтва.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, усіх, хто прагне отримати знання з хореографії теоретичного і прикладного характеру.

Головний редактор журналу у 2018–2020 рр. – Чепалов Олександр Іванович, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України.

Від 2021 р. головний редактор – Підлипська Аліна Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор.

Докладна інформація про журнал та повні тексти всі випусків – на офіційному сайті наукового журналу «Танцювальні студії»