Наукова робота

Напрями досліджень

Наукова робота кафедри хореографічного мистецтва провадиться у відповідності з нормативною документацією МОН України, наказів та розпоряджень по університету, а також відповідно до теми наукових досліджень факультету «Хореографічна культура України та світу: історія, теорія, практика»

Основні напрями досліджень кафедри:

 • теоретичні аспекти хореографічної діяльності (методологія, термінологія, класифікаційні схеми тощо);
 • історія хореографічного мистецтва (цілісна панорама розвитку хореографії, регіональні особливості розвитку танцювального мистецтва в історичній ретроспективі, хореографія в контексті інших мистецтв, роль особистості у розвитку хореографічного мистецтва тощо);
 • хореографічна педагогіка (методики та технології хореопедагогіки, видатні педагоги, система хореографічної освіти тощо);
 • мистецтвознавчий аналіз та критика феноменів хореографічного мистецтва.

Серед практичних кроків по оптимізації наукової роботи кафедри:

 • підвищення публікаційної активності науково-педагогічних працівників (НПП) кафедри у виданнях, внесених до баз Web of Science, Scopus; фахових наукових виданнях України; провідних наукових виданнях інших країн.
 • залучення молодих фахівців (асистенти, викладачі) та здобувачів освіти (студенти, аспіранти) до наукової роботи та підвищення їхньої публікаційної активності.
 • підвищення наукового цензу кафедри (захист дисертацій; отримання вчених звань).
 • проведення щорічної міжнародної науково-практичної конференції за участі провідних зарубіжних учених («Танець і процеси ідентифікації: історія і сучасність», 15–16 квітня 2022 р.).
 • розширення географії авторів наукового фахового видання «Танцювальні студії», залучення провідних іноземних фахівців до авторського колективу.
 • участь науково-педагогічних працівників кафедри в міжнародних наукових конференціях за межами України, проведення масових науково-творчих заходів (майстер-класи, тренінги та ін.) з метою популяризація наукової роботи кафедри на різних рівнях.
 • систематична робота по просуванню наукових досягнень співробітників кафедри, що сприятиме підвищенню рівня наукового цитування друкованих праць НПП кафедри.

Конференції

Щорічно упродовж останніх дев’яти років за сприяння Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України на Факультеті хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв проводяться всеукраїнські науково-практичні, та дві останні – міжнародні, конференції:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри» 18–19 квітня 2013 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку хореографічних дисциплін у вищих мистецьких навчальних закладах» 11-12 квітня 2014 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Динаміка розвитку вищої хореографічної освіти як складової художньої культури України (до 45-річчя заснування кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв)» 17–18 квітня 2015 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал» 15–16 квітня 2016 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій» 21–22 квітня 2017 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Хореографічні мистецькі, педагогічні та наукові школи України та світу», 20–21 квітня 2018 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Взаємодія аматорського та професійного хореографічного мистецтва», 13 квітня 2019 р. (http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/tezy_horeography_2019.pdf);

Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв)», 24–25 квітня 2020 р. http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/nuk_konf/20/2.pdf);

Міжнародна науково-практична конференція «Хореографічна культура сучасності: глобалізаційні виклики», 23–24 квітня 2021 р.

http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/Khoreohrafichna-kultura-suchasnosti_hlobalizatsiini-vyklyky-1.pdf

Конференції дають змогу проаналізувати основні проблеми хореографічної сфери, обговорити шляхи їхнього подолання; виявити новітні методики хореопедагогіки; накреслити концептуальні напрями розвитку хореографічної культури країни; виявити ступінь інтегрованості вітчизняної хореографічної культури у світову; обговорити виклики, що постали перед хореографічним мистецтвом та освітою в умовах пандемії тощо. Під час конференції проводяться різні за формою заходи (засідання, круглі столи, майстер-класи, відкриті практичні заняття, концерти тощо).

З 2019 року в конференціях беруть участь представники зарубіжних країн (Клайпедський факультет Литовської академії музики і театру (Клайпеда, Литва), Білоруський державний університет культури і мистецтв (Мінськ, Білорусь), Консерваторія імені Дезідера Кардоша (Топольчани, Словаччина), Наньчанський державний університет (КНР) та ін.)

Попри карантинні заходи у 2020 та 2021 роках міжнародні науково-практичні конференції було проведено в он-лайн режимі. Щоразу за результатами конференції видаються друкованим способом збірники матеріалів, що мають широкий фаховий резонанс.

Співорганізатори конференцій: Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури та інформаційної політики України, Клайпедський факультет Литовської академії музики і театру (Клайпеда, Литва), Білоруський державний університет культури і мистецтв (Мінськ, Білорусь), Консерваторія імені Дезідера Кардоша (Топольчани, Словаччина), Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна), Національна хореографічна спілка України, Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури».

У 2022 році на кафедрі заплановано проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Танець і процеси ідентифікації: історія і сучасність» (15–16 квітня 2022 р.).

Тема заходу – танець як засіб національної, особистісної, мистецької та інших видів ідентифікації у минулому та сьогоденні.

Мета конференції – виявлення основних проблем різних видів ідентифікації та шляхів їх вирішення танцювальними засобами.

Основні питання, що пропонуються для обговорення на конференції:

 • танець як засіб національної ідентифікації в традиційному та індустріальному суспільстві;
 • ідентифікація мистецько-педагогічних та наукових шкіл у сфері хореографії;
 • хореографічне мистецтво в глобалізованому світі: проблеми ідентифікації;
 • танець у процесах художньої та психофізичної самоідентифікації;
 • специфіка хореографічної освіти в Україні;
 • хореографічна культура України в контексті світової культури.

Журнал

Науковий журнал «Танцювальні студії» виходить з червня 2018 р. Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 29.06.2021 року No 735 за спеціальністю 024 «Хореографія». Періодичність виходу – двічі на рік.

У науковому журналі висвітлюються актуальні питання теорії, історії та практики вітчизняної та зарубіжної хореографічної культури, а також міждисциплінарні проблеми, дотичні до означеної сфери. Зміст журналу відбиває основні напрями новітніх досліджень хореографічної культури. Автори торкаються проблемних аспектів методології та термінології хореологічних досліджень; відтворення цілісної панорами розвитку хореографічної культури України, її регіональних особливостей в історичній ретроспективі; місця та ролі хореографії в контексті інших мистецтв; ролі особистості у розвитку хореографічного мистецтва. Також до кола проблематики публікацій входять особливості методик та технологій хореопедагогіки, діяльності видатних педагогів, системи хореографічної освіти тощо. Важливим ракурсом публікацій є мистецтвознавчий аналіз та критика феноменів хореографічного мистецтва.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, усіх, хто прагне отримати знання з хореографії теоретичного і прикладного характеру.

Головний редактор журналу у 2018–2020 рр. – Чепалов Олександр Іванович, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України.

Від 2021 р. головний редактор – Підлипська Аліна Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, професор.

Докладна інформація про журнал та повні тексти всі випусків – на офіційному сайті наукового журналу «Танцювальні студії»