вул. Є.Коновальця 36, корп. 1, каб. 105

Студентський парламент

Студентський парламент факультету хореографічного мистецтва – орган студентського самоврядування, який бере активну участь у прийнятті рішень та в життєдіяльності студентства. Також, має дорадчий голос при формуванні навчальних планів. Студентський парламент тісно співпрацює з деканатом, кафедрою в напрямку постійного вдосконалення освітнього процесу студентів, організовує та проводить різноманітні заходи для студентської громади факультету.

Обирається студентський парламент на конференції студентів.

Кожна академічна група обирає свого представника до студентського парламенту.

Очолює студентський парламент факультету студентський декан. До його структури також входить заступник студентського декана, секретар, представники від академічних груп.

У складі студентського парламенту факультету діють комітети:

 1. Інформаційний комітет
 2. Благодійний комітет
 3. Спортивно-оздоровчий комітет
 4. Культурно-творчий комітет
 5. Комітет зовнішніх зв‘язків
 6. Товариство молодих вчених

Список студентського парламенту ФXM КНУКіМ

Студентський декан


Ляскало Єлизавета Валентинівна

1 курс, CX-31

+380667915731


Заступник


Переверзева Світлана Віталіївна

2 курс, TXH-10

+380731057450


Секретар


Каліненкова Тетяна Миколаївна

1 курс, CX-31

+380983485323


Голова інформаційного комітету


Ситниченко Єлизавета Вікторівна

1 курс, CX-31

+380508251147


Голова культурно-творчого комітету


Бородіна Стелла Янівна

2 курс, ТХС-30

+380997949658


Голова благодійного комітету


Переверзева Світлана Віталіївна

2 курс, TXH-10

+380731057450


Голова соціально-правового комітету


Чуйкін Данііл Костянтинович

1 курс, СХ-31

+380959312632


Голова комітету зовнішніх зв’язків


Пішенко Олександр Володимирович

1 курс, БХ-21

+380976274878


Голова спортивно-оздоровчого комітету


Москаленко Іван Геннадійович

1 курс, БХ-21

+380683814894


Голова товариства молодих вчених


Головчанська Софія Юріївна

4 курс, ТХБ-28

+380951489499


СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ФХМ

Студентське наукове товариство факультету хореографічного мистецтва (СНТ ФХМ) КНУКіМ є добровільним об’єднанням студентів з метою науково-організаційної та дослідницької роботи, складником студентського самоврядування.

СНТ ФХМ керується у своїй роботі Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про авторське право та суміжні права», а також «Статутом КНУКіМ», «Положенням про студентське наукове товариство КНУКіМ», «Положенням про академічну доброчесність у КНУКіМ» та ін.

Наукова діяльність студентів проводиться відповідно до теми наукових досліджень «Хореографічна культура України та світу: історико-теоретична та практично-прикладна оптика» (Державний реєстраційний номер: 0121U114668), що має на меті аналіз різноаспектних явищ хореографічної культури України та світу крізь історико-теоретичну та практично-прикладну призму. Також студенти мають можливість долучитися до будь-якої наукової теми, що розробляється в КНУКіМ, чи запропонувати оригінальний напрям досліджень.

Принципи роботи СНТ ФХМ – позиціонування науки як системоутворюючого феномену людського суспільства, формування науково-дослідницького середовища, орієнтованого на високій світовий рівень результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень із дотриманням принципів академічної доброчесності, «нульової толерантності» до плагіату.

Основні завдання СНТ ФХМ:

 • підтримка наукової ініціативи студентів, популяризація наукової діяльності серед студентів та культивування позитивного образу студента-дослідника;
 • розвиток науково-дослідницьких навичок студентів;
 • використання результатів наукової творчості студентів у навчальній діяльності, впровадження їх у практику;
 • розвиток зв’язків з аналогічними об’єднаннями КНУКіМ (Рада молодих учених КНУКіМ, Студентське наукове товариство КНУКіМ, Студентські наукові товариства інших факультетів КНУКіМ та ін.);
 • сприяння співпраці та науковому обміну студентів ФХМ з іншими університетами України та світу;
 • організація наукових конференцій, круглих столів, семінарів різного рівня (факультетських, університетських, всеукраїнських міжнародних та ін.) та представлення на них результатів студентських досліджень;
 • виявлення перспективних наукових тем та студентів-дослідників, рекомендування їх до вступу в аспірантуру.

Координатори Студентського наукового товариства КНУКіМ на факультеті хореографічного мистецтва та члени СНТ ФХМ:

  Вінницька А. (2 курс, ОР «бакалавр»)

  Гринник А. (1 курс, ОР «магістр»)

  Канавська А. (4 курс ОР «бакалавр»)

  Оглобля О. (4 курс ОР «бакалавр»)

http://knukim.edu.ua/molodizhni-naukovi-obyednannya/

Результати наукової діяльності студентів регулярно оприлюднюються шляхом усних доповідей на наукових форумах та публікації у збірниках матеріалів конференцій, круглих столів та ін.

Наукові праці студентів ФХМ у збірниках конференцій КНУКіМ

2021 http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/Khoreohrafichna-kultura-suchasnosti_hlobalizatsiini-vyklyky-1.pdf

Величко Д. Сучасні тренди музичного оформлення конкурсів бального танцю (науковий керівник Батєєва Н.). Хореографічна культура сучасності: глобалізаційні виклики : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квітня 2021 р. Укл. А. Підлипська. Київ : КНУКіМ, 2021. С. 144–146. (Студент 1 курсу ОР «магістр» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

Вінницька А. Збереження стилю балетмейстера народно-сценічного танцю при постановці його номерів іншими хореографами (науковий керівник Гутник І.). Хореографічна культура сучасності: глобалізаційні виклики : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квітня 2021 р. Укл. А. Підлипська. Київ : КНУКіМ, 2021. С. 155–157. (студентка 2 курсу ОР «бакалавр» ОП «Народна хореографія» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

Повстяна А. Акробатичні рухи в системі виразних засобів одноактного балету «Політ душі» (науковий керівник Батєєва Н.). Хореографічна культура сучасності: глобалізаційні виклики : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квітня 2021 р. Укл. А. Підлипська. Київ : КНУКіМ, 2021. С. 147–150. (студентка 1 курсу ОР «магістр» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

Печененко Л. Інтерпретація традицій купальських свят у народно-сценічному хореографічному мистецтві України (науковий керівник Гутник І.). Хореографічна культура сучасності: глобалізаційні виклики : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квітня 2021 р. Укл. А. Підлипська. Київ : КНУКіМ, 2021. С. 152–154. (студентка 4 курсу ОР «бакалавр» ОП «Народна хореографія» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

Федяніна А. Життя та творчість Густава Клімта хореографічними засобами (на прикладі одноактного балету «Поцілунок золотої Адель») (науковий керівник Підлипська А.). Хореографічна культура сучасності: глобалізаційні виклики : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квітня 2021 р. Укл. А. Підлипська. Київ : КНУКіМ, 2021. С. 150–152. (студентка 1 курсу ОР «магістр» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

Вінницька А. О. Опанування дисципліною «Мистецтво балетмейстера» в умовах навчання онлайн (науковий керівник Гутник І.). Молодіжна наука КНУКіМ – 2021: Культурно-мистецька освіта у викликах часу : матеріали звітної науково-практичної конференціії здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 24 листопада 2021 р. (студентка 2 курсу ОР «бакалавр» ОП «Народна хореографія» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

Гринник А. С. Стилізація в сценічній бальній хореографії (науковий керівник Горбатова Н.). Молодіжна наука КНУКіМ – 2021: Культурно-мистецька освіта у викликах часу : матеріали звітної науково-практичної конференціії здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 24 листопада 2021 р. (студентка 1 курсу ОР «магістр» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

Канавська А. О. Сучасний стан хіп-хоп культури в Україні (науковий керівник Мова Л.). Молодіжна наука КНУКіМ – 2021: Культурно-мистецька освіта у викликах часу : матеріали звітної науково-практичної конференціії здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 24 листопада 2021 р. (студентка 4 курсу ОП «Сучасна хореографія» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

Оглобля О. Д. Сучасний танець в Україні в XXI ст. (науковий керівник Бігус О.). Молодіжна наука КНУКіМ – 2021: Культурно-мистецька освіта у викликах часу : матеріали звітної науково-практичної конференціії здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 24 листопада 2021 р. (студентка 4 курсу ОП «Сучасна хореографія» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

2020 http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/nuk_konf/20/2.pdf

Григорчук А. В. Народно-сценічна хореографія в сучасній Україні: мистецькі, педагогічні, організаційні аспекти (науковий керівник А. М. Підлипська). Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 квітня 2020 р. Упор. А. М. Підлипська. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. С. 103–105. (студентка 1 курсу ОР «магістр» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

Лазарюк В. В. Хороводи й хороводні танці в репертуарі професійних колективів України (науковий керівник І. М. Гутник). Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 квітня 2020 р. Упор. А. М. Підлипська. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. С. 106–109. (студентка 1 курсу ОР «бакалавр» ОП «Народна хореографія» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

Батурко А. М. Класичний танець на початку ХХІ століття (науковий керівник А. М. Підлипська). Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 квітня 2020 р. Упор. А. М. Підлипська. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. С. 109–111. (студентка 1 курсу ОР «магістр» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

Ільченко І. І. Змагальні та показові виступи пар спортивного бального танцю в умовах сучасності (науковий керівник А. М. Підлипська). Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 квітня 2020 р. Упор. А. М. Підлипська. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. С. 111–113. (студентка 1 курсу ОР «магістр» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

Микитчук О. М. Новітні тенденції в бальній хореографії (науковий керівник А. М. Підлипська). Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 квітня 2020 р. Упор. А. М. Підлипська. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. С. 113– 114. (студентка 1 курсу ОР «магістр» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

Печененко Л. С. Відображення проблем віртуального спілкування в хореографічному мистецтві (науковий керівник І. М. Гутник). Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 квітня 2020 р. Упор. А. М. Підлипська. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. С. 115–117. (студентка 3 курсу ОР «бакалавр» ОП «Народна хореографія» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

Стеценко В. С. Хіп-хоп культура: вектори сучасного розвитку (науковий керівник А. М. Підлипська). Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 квітня 2020 р. Упор. А. М. Підлипська. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. С. 118–120. (студентка 1 курсу ОР «магістр» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

2019 http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/tezy_horeography_2019.pdf

Снопик Н. С. Специфіка викладання хореографії для дітей з інвалідністю. Взаємодія аматорського та професійного хореографічного мистецтва : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 13 квітня 2019 р. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. С. 137–140. (студентка 1 курсу ОР «магістр» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

Федотова Н. В. Контемпорарі денс як середовище для гармонійного розвитку дітей. Взаємодія аматорського та професійного хореографічного мистецтва: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 13 квітня 2019 р. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. С. 134–137. (студентка 1 курсу ОР «магістр» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

2018

Тищенко Б. В. Оригінальні балети у сучасному репертуарі Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка. Хореографічні мистецькі, педагогічні та наукові школи України та світу : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 21 квітня 2018 р. Упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач. Київ : КНУКіМ, 2018. С. 96–100. (студент 1 курсу ОР «магістр» кафедри хореографічного мистецтва КНУКіМ)

2017

Балякіна В. А. Творчiсть В. Вронського в контекстi розвитку українського балету в середині XX столiття (науковий керівник В. П. Поклад). Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 квітня 2017 р. Упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач. Київ : КНУКіМ, 2017. С. 61–67. (студентка 5 курсу магістратури кафедри народної хореографії КНУКіМ)

Башта А. В. Балети А. Рехвіашвілі у репертуарі Національної опери України (науковий керівник А. М. Підлипська). Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 квітня 2017 р. Упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач. Київ : КНУКіМ, 2017. С. 121–124. (студентка 5 курсу магістратури кафедри класичної хореографії КНУКіМ)

Баландіна В. О. Балетмейстерська співтворчість Пола Лайтфута та Сол Леон (науковий керівник А. М. Підлипська). Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 квітня 2017 р. Упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач. Київ : КНУКіМ, 2017. С. 163–166. (студентка 5 курсу магістратури кафедри сучасної хореографії КНУКіМ)

2016

Кіндик А. В. Режисерські аспекти балетмейстерської діяльності у народно-сценічній хореографії. Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 15–16 квітня 2016 р. Упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач. Київ : КНУКіМ, 2016. С. 53–56. (студентка 5 курсу магістратури кафедри народної хореографії КНУКіМ)

Коваленко О. М. Малі форми у народно-сценічній хореографії. Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 15–16 квітня 2016 р. Упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач. Київ : КНУКіМ, 2016. С. 56–58. (студентка 5 курсу магістратури кафедри народної хореографії КНУКіМ)

Маркович А. В. Сучасна фахова література з народно-сценічного танцю. Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 15–16 квітня 2016 р. Упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач. Київ : КНУКіМ, 2016. С. 73–76. (студентка 2 курсу кафедри народної хореографії КНУКіМ)

2014

Зінов’єв Р. С. Проблеми нотації танцювальних рухів і шляхи їх розв’язання. Тенденції розвитку хореографічних дисциплін у вищих мистецьких навчальних закладах : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 11‑12 квітня 2014 р. Упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач. Київ : Видавничий цент КНУКіМ, 2014. С. 41–46. (студент 5 курсу магістратури кафедри класичної хореографії КНУКіМ)

2013

Возбранна А. В. Балет «Роден» Б. Ейфмана: джерела натхнення. Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф , м. Київ, 18–19 квітня 2013 р. Ч. 1. Київ : КНУКіМ, 2013. С. 133–135. (студентка 5 курсу магістратури кафедри класичної хореографії КНУКіМ)

Зінов’єв Р. С. Вплив комп’ютерних технологій на розвиток систем нотації танцювальних рухів. Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф , м. Київ, 18–19 квітня 2013 р. Ч. 1. Київ : КНУКіМ, 2013. С. 189–193. (студент 4 курсу кафедри класичної хореографії КНУКіМ) та ін.